Kurrikulêre Model

Te midde van 'n bedrywige holistiese spyskaart staan die kurrikulum van Laerskool Durbanville deurentyd sentraal. Die onderrig van die basiese vaardighede, nl. Lees, Skryf en Reken dien as primêre uitgangspunt en verskaf aan ons leerders 'n stewige grondslag vir enige hoërskool. Ons is trots op ons kurrikulum, aangesien dit kindgerig, dinamies en aktueel is.

Deur doeltreffende onderrig maak ons voorsiening vir die kognitiewe (verstand), affektiewe (hart) en psigomotoriese (hand) ontwikkeling van die kind. Om die leerling optimaal te ontwikkel, is ons onderrig dus gemik op die kind in totaliteit en daarom ontsluit ons sekere konsepte, vaardighede en waardes.

Deurlopende evaluering:

Die KABV (Kurrikulum en Assesseringsbeleids-verklaring) vorm 'n integrale deel van onderrig en leer. Die doel hiervan is om die tradisionele produkgeoriënteerde (eksamen-georiënteerde) evaluering te vervang met 'n evaluering wat voorsiening maak vir die ondersteuning van die leerproses deur betekenisvolle, geldige en relevante inligting rakende elke leerling se vordering. Deurlopende evaluering evalueer dus leerprosesse en -produkte. Dit is belangrik dat elke leerder se prestasie met sy eie persoonlike vermoë vergelyk word en nie met die prestasies van ander leerders nie. Verslagdoening rakende elke leerder se ontwikkelings-proses geskied kwartaalliks. Ons is bevoorreg dat die WKOD 'n semi-permanente leerondersteuner aan ons toegeken het. Hierdie kollega onttrek leerders gedurende skool-ure vir konsolidering van basiese wiskunde-, lees- en taalbegrippe en alternatiewe assessering.

Unieke Rekenaarmodel:

Ons rekenaarsentrum, met altesaam 35 rekenaars, word ingespan om ons leerders voor te berei vir 'n toekoms waar rekenaargeletterdheid en kennis van die inligtings- en kommunikasiewêreld absoluut onont-beerlik sal wees. Ons behartig 'n Lokale Area Netwerk met "Maxigate" netwerksagteware. Elke leerder het 'n eie unieke gebruikersnaam en wagwoord om toegang tot persoonlike lêers te verkry, asook 'n persoonlike e-pos adres.

Hier fokus ons op bepaalde temas wat geïntegreer word met die kurrikulum en word saamgestel sodat vaardighede in rekenaargeletterdheid, met die gebruik van toepaslike sagteware-programme aangeleer en ingeoefen kan word. In samewerking met inligtings- en kommunikasievaardighede, navorsing op internet en e-pos, word rekenaaronderrig 'n belewenis en optimaal aangewend tot voordeel van ons leerders. Tesame met die kurrikulumaktiwiteite kry ons leerders ook heelwat oefening in tikvaardigheid met behulp van gepaste sagteware.

Ons is deeglik bewus dat daar geen waterdigte beskerming in die vorm van sagteware teen misbruik van die internet is nie, maar ons gebruik wel 'n sagtewareprogram wat internetgebruik moniteer. Ons glo egter dat daar geen plaasvervanger is vir konstante toesig en monitering wanneer ons leerders die internet gebruik nie.

Leerders met spesiale onderwysbehoeftes:

AKADEMIESE LEERONDERSTEUNING

EMOSIONELE-/GEDRAGSONDERSTEUNING

MAATSKAPLIKE-/SOSIALE ONDERSTEUNING


Laerskool Durbanville poog om in alle spesiale onderwysbehoeftes te voorsien deur dienste aan te bied in die volgende:

  1. Geselskamer (emosionele probleme).

  2. Ekstra Wiskundeklasse (vaslegging van begrippe nog nie onder die knie nie) vir alle leerders wie minder as 'n gespesifiseerde persentasie behaal het.

  3. Leerondersteuning (akademiese probleme).

  4. Verwysing na spesialiste bv. maatskaplike werkers, medici, terapeute en spesiale skole.

  5. Verbetering van alle leerders in die skool se geletterdheid en syferkundigheid d.m.v. Cami lees, wiskunde en perseptuele programme.

  6. Biblioteek (verbetering van lees en naslaandoeleindes).

Xhosa-Onderrig:

Aanbieder: Mev. Lida Keet

Xhosa as derde taal word as addisionele vak een maal per siklus vir die Graad 4-7 leerders aangebied. Klem word gelê op basiese kommunikasievaardighede, maar leerders word skriftelik en mondelings binne klasverband getoets om die taalverwerwing verder vas te lê.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc.