Kultuur

Musiek:

Die skool beskik oor die dienste van vyf gekwalifiseerde musiekleerkragte. Onderrig in klavier, dwarsfluit, blokfluit, klawerbord, klarinet, saxofoon, hobo, kitaar en viool word tans op privaatbasis tydens skool-ure aangebied.

'n Volledige inligtingstuk en aansoekvorm is by die sekretaresse beskikbaar.

Koor:

Die koor bestaan uit ongeveer 95 gekeurde lede.

Kooroefening vind plaas op Dinsdae 14:30 tot 16:00 en Donderdae 17:30 tot 19:00. Die koor neem jaarliks aan verskeie koorfeeste, Eisteddfods en kompetisies deel.

Eisteddfod:

Leerders neem jaarliks aan die Tygerbergse Eisteddfod deel. Inskrywings in die volgende afdelings word gedoen:

Spreekkore; Lees; Groeplees; Prosa; Gedramatiseerde Prosa; Poësie; Skeppende Skryfwerk; Kuns; Klavier; Blokfluit; Sangsolo; Sang-duette en Drama Groepprojekte.

Zoem-Zoem Klub:

Die Zoem-Zoem Avontuurklub is gestig met genot, avontuur en sosiale interaksie as hoofdoelwitte. Daar word ongeveer ses uitstappies (onder toesig) per jaar onderneem. Die koste van 'n uitstappie hang af van die aard van die aktiwiteit.

Kunsklub:

Privaat ekstra kunsklasse word weekliks deur mev. De Bruijn aangebied. Die leerders leer verskillende tegnieke aan wat later as stokperdjies beoefen kan word. Hulle kry ook die geleentheid om met verskeie mediums te werk, bv. klei, hout, papiermaché, ens.

Sport 

By Laerskool Durbanville moedig ons deelname aan somer- en wintersporte aan. Ons glo steeds in “’n gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees”. Ons vra dus ook dat ouers ons hierin sal ondersteun.

Sportsoorte aangebied:

· Atletiek          

· Hokkie

· Intreevlakgholf

· Krieket

· Landloop

· Netbal

· Rugby

· Skaak

· Swem

· Tennis

· Tweekamp

· Bergfietsklub

 

 

 

 

 

Music:

The school has five qualified music teachers. Private lessons during school hours are conducted in piano, flute, recorder, keyboard, clarinet, saxophone, oboe, guitar and violin.

A complete information pamphlet along with regis-tration form is available from the secretary.

Choir:

The choir consists of approximately 95 selected members.   Practices take place on Tuesdays from 14:30 to 16:00 and Thursdays from 17:30 to 19:00. The choir participates annually in various choir festivals, Eisteddfods and competitions.

Eisteddfod:

Learners participate annually in the Tygerberg Eisteddfod. Entries are made in the following categories: speech choir, reading, group reading, prose, dramatized prose, poetry, creative writing, art, piano, recorder, solo singing, duet singing and drama group projects.

Zoem-Zoem Club:

The Zoem-Zoem Club was established with fun, adventure and interaction as the main objectives. Approximately 6 excursions (under supervision) are undertaken per year. The cost of each excursion depends on the activity.

Art Club:

Extra art classes are presented privately by Mrs De Bruijn on a weekly basis. The learners are taught different techniques which can later be practised as a hobby. They get the opportunity to work with numerous media such as clay, wood, paper mâché etc.

Sport 

At Durbanville Primary we encourage participation in summer and winter sport. We believe that a healthy body will develop a healthy mind and we ask parents to support us in this matter.

Sporting Codes offered:

 • Athletics
 • Hockey
 • Entrance level golf
 • Cricket
 • Cross Country
 • Netball
 • Rugby
 • Chess
 • Swimming
 • Tennis
 • Biathlon
 • Mountain Biking Club
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc.