Klerewinkel | Clothing Shop

006_SAS_renamed_31930 005_SAS_renamed_8437 004_SAS_renamed_11098 002_SAS_renamed_13982 012_SAS_renamed_28716

 008_SAS_renamed_2982 019_SAS_renamed_3707 021_SAS_renamed_3313 015_SAS_renamed_9922 025_SAS_renamed_26612

 028_SAS_renamed_27273 033_SAS_renamed_28198 034_SAS_renamed_23579 030_SAS_renamed_14793 024_SAS_renamed_26804 031_SAS_renamed_16145 

Winkelure  | Shop Hours

Geleë op skoolgronde, volg borde vanaf ingangshek | Situated on the school grounds, follow the boards from the entrance gate.

Maandae en Woensdae | Mondays and Wednesdays:  16:00 - 18:00

Dinsdae en Donderdae | Tuesdays and Thursdays:  12:00 - 15:00

Klerewinkelbestuurder:  Retha du Toit - klerebank@durbieland.com

 

Pryslys April 2021 Price List 

Admissions and Fees | Toelatings en Fooie

Toelatings / Admissions

Aansoeke vir 2022 open 26 Februarie 2021 en sluit 26 Maart 2021 | Applications for 2022 opens 26 February 2021 and closes 26 March 2021.

Durbanville Laerskool is 'n Publieke skool met 'n jaarliks-betaalbare skoolfooi / Durbanville Primary is a Public fee paying school.

Grade4to7only

As with any other school, admission to Durbanville Primary School is bound to student enrolment and an admission policy. 

Please note that the Durbanville Primary School curriculum is from Grade 4 - 7 only. Applications for Grades 1 - 3 must please be sent directly to Durbanville Preparatory School | Let asseblief daarop dat Durbanville Laerskool se kurrikulum slegs vanaf Graad 4 - 7 is. Aansoeke vir Graad 1 - 3 moet asseblief direk aan Durbanville Voorbereiding gestuur word.

Symbol for completing forms

How to apply:

Complete the application form as per prescriptions (hard copy may also be obtained from our admissions officer - 021 976 8115).

The completed forms, together with the supporting documents, must be handed to our receptionist or e-mailed to enrolments@durbieland.com. If you e-mail the application and have not received confirmation of RECEIPT within 24 hours, please contact Mrs. Charmaine Bailey on 021 976 8115.

The application form is a legally binding contract between the school and parents and must be signed by both biological parents / guardians.

Your application MUST be accompanied by the following documents - An application will not be considered unless these documents are supplied: 

  • Copy of the unabridged birth certificate of the learner (where possible) and ID documents / passports for both parents / guardians (all copies must be certified).
  • Copy of the learner’s most recent school report.
  • Proof of address (municipal account / lease agreement).
  • Copy of medical aid card (if applicable).
  • Certified copy of proof of residence and/or study permits (if applicable).
  • Signed code of conduct and indemnity forms.
  • Signed Religious and Extramural activities forms.

Laai asseblief al die vorms af, vul in en onderteken waar aangedui en stuur terug saam met bogemelde ondersteunende dokumentasie / Please download all the forms below, complete and sign where relevant and send back with abovementioned supporting documents.

Aansoek om Toelating Application for Admission

Gedragskode Code of Conduct

Religious and extramural activities

VRYWARINGSVORM_INDEMNITY FORM

 

NASORG | AFTERCARE

Nasorgaansoeke moet gestuur word aan | Aftercare applications must be e-mailed to: aftercare@durbieland.com

Indien u na een week nog geen terugvoering ontvang het nie, kontak | If you have not heard back after one week, please contact: Lisa le Roux on 021 975 8650 (14:00 - 17:30)

Inligting en Algemene reels 2021

Aansoekvorm Nasorg Aftercare Application 2021

 

 

Symbol for payment

Skoolfooie / School fees

Durbanville Laerskool is 'n Publieke skool met 'n jaarliks-betaalbare skoolfooi / Durbanville Primary is a Public fee paying school.

Betaling van skoolfooie vir 2021

Volgens die resolusie wat ouers by die jaarvergadering goedgekeur het, is die totale skoolgeld vooruitbetaalbaar voor 1 Februarie van elke jaar.  Ons besef egter dat dit ‘n groot eenmalige uitgawe is en daarom vergun ons, soos die meeste skole dan ook, vir ouers die geleentheid om dit maandeliks in gelyke paaiemente te betaal.

 

METODE VAN BETALING

BEDRAG

Skoolgeld 2021

Per maand (oor 10 maande vanaf 31 Jan tot 31 Okt 2021)

R21 720

R2 172

Korting vir eenmalige betaling voor 28 Februarie 2021

R20 820

Korting vir betaling per debietorder (oor 10 maande vanaf 31 Jan tot 31 Okt 2021)

R21 020

Nasorg 2021

Maandeliks (oor 10 maande vanaf 31 Jan tot 31 Okt 2021)

R11 000

R1 100

Skoolgeld kan as volg vereffen word:

Ons wil graag die Debietorderstelsel aanmoedig.  Die voordeel vir die skool is ‘n gesonde maandelikse kontantvloei en tydbesparing t.o.v. invorderings en administrasie.

Indien skoolgeld d.m.v. internetbetaling gedoen word, moet die rekeningnommer (NIE die leerder se naam NIE) as verwysingsnommer gebruik word. 

Bankbesonderhede is as volg:  ABSA Bank Durbanville  |  Rekeningnr.:  1410 670 115  |  Bankkode:  334810

Faks of e-pos die bewys van betaling na faksnommer 021 975 1706 of e-posadres accounts@durbieland.com.

Rekeningnavrae kan gerig word aan mev. Retha Boonzaaier by die finansiële kantoor tussen 07:30 en 14:30.  Verstrek asseblief u verwysingsnommer, soos op u staat aangedui by alle navrae.

Payment of school fees for 2021

According to the resolution approved by all parents, school fees are payable annually in advance before 1 February.  However, we realize that this is a large once off expense and therefore, most schools allow parents to settle this on a monthly basis.

 

METHOD OF PAYMENT

AMOUNT

School Fees 2021

Payment per month (over a period of 10 months: 31 Jan to 31 Oct 2021)

 

R21 720

R2 172

Discount for a once off payment before 28 February 2021

R20 820

Discount if paid per debit order (over a period of 10 months: 31 Jan to 31 Oct 2021)

R21 020

 Aftercare Fees 2021

Per month (over a period of 10 months: 31 Jan to 31 Oct 2021

R11 000

R1 100

School fees may be paid as follows:

We would like to encourage the use of the Debietorder 2021 system.  The school benefits by having a steady monthly cash flow and time is saved with regard to recovering debts.

If you make a direct or a once off internet payment of school fees, the account number (NOT the learner’s name) must be clearly indicated on your statement as the reference number

Our bank details are as follows:  ABSA Bank Durbanville  |  Account No:  1410 670 115  |  Bank code:  334810

Fax or e-mail the slip as proof of payment to fax number 021 975 1706 or e-mail address accounts@durbieland.com.

Account enquiries may be made to Mrs Boonzaaier (financial office) from 07:30 to 14:30.  Kindly have your reference number at hand for any queries.

  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc.