Klerewinkel | Clothing Shop

006_SAS_renamed_31930 005_SAS_renamed_8437 004_SAS_renamed_11098 002_SAS_renamed_13982 012_SAS_renamed_28716

 008_SAS_renamed_2982 019_SAS_renamed_3707 021_SAS_renamed_3313 015_SAS_renamed_9922 025_SAS_renamed_26612

 028_SAS_renamed_27273 033_SAS_renamed_28198 034_SAS_renamed_23579 030_SAS_renamed_14793 024_SAS_renamed_26804 031_SAS_renamed_16145 

Winkelure  | Shop Hours

Geleë op skoolgronde, volg borde vanaf ingangshek | Situated on the school grounds, follow the boards from the entrance gate.

Maandae en Woensdae | Mondays and Wednesdays:  16:00 - 18:00

Dinsdae en Donderdae | Tuesdays and Thursdays:  12:00 - 15:00

Klerewinkelbestuurder:  Retha du Toit - klerebank@durbieland.com

 

Pryslys - Junie 2020

 

Admissions and Fees | Toelatings en Fooie

Toelatings / Admissions

Durbanville Laerskool is 'n Publieke skool met 'n jaarliks-betaalbare skoolfooi / Durbanville Primary is a Public fee paying school.

Slegs Graad 4 - 7 | Grade 4 - 7 only

As with any other school, admission to Durbanville Primary School is bound to student enrolment and an admission policy. 

Please note that the Durbanville Primary School curriculum is from Grade 4 - 7 only. Applications for Grades 1 - 3 must please be sent directly to Durbanville Preparatory School | Let asseblief daarop dat Durbanville Laerskool se kurrikulum slegs vanaf Graad 4 - 7 is. Aansoeke vir Graad 1 - 3 moet asseblief direk aan Durbanville Voorbereiding gestuur word.

Symbol for completing forms

How to apply:

Complete the application form as per prescriptions (hard copy may also be obtained from our admissions officer - 021 976 8115).

The completed forms, together with the supporting documents, must be handed to our receptionist or e-mailed to enrolments@durbieland.com. If you e-mail the application and have not received confirmation of RECEIPT within 24 hours, please contact Mrs. Adéle Brummer on 021 976 8115.

The application form is a legally binding contract between the school and parents and must be signed by both biological parents / guardians.

Your application MUST be accompanied by the following documents - An application will not be considered unless these documents are supplied: 

  • Copy of the ID documents or passports of the learner and both parents or guardians.
  • Copy of the learner’s most recent school report.
  • Proof of address (municipal account / lease agreement).
  • Copy of medical aid card (if applicable).
  • Proof of residence and/or study permits (if applicable).
  • Signed code of conduct and indemnity forms.
  • Signed Religious and Extramural activities forms.

Laai asseblief al die vorms af, vul in en onderteken waar aangedui en stuur terug saam met bogemelde ondersteunende dokumentasie / Please download all the forms below, complete and sign where relevant and send back with abovementioned supporting documents.

Aansoek om Toelating Application for Admission

Gedragskode Code of Conduct

Religious and extramural activites

VRYWARINGSVORM_INDEMNITY FORM

Nasorgaansoeke moet gestuur word aan | Aftercare applications must be e-mailed to: aftercare@durbieland.com

Indien u na een week nog geen terugvoering ontvang het nie, kontak | If you have not heard back after one week, please contact: Lisa le Roux on 021 975 8650 (14:00 - 17:30)

2020 Pamflet met fooie

Aansoekvorm Nasorg Aftercare Application 2020

 

Symbol for payment

Skoolfooie / School fees

Durbanville Laerskool is 'n Publieke skool met 'n jaarliks-betaalbare skoolfooi / Durbanville Primary is a Public fee paying school.

Betaling van skoolfooie vir 2020

Volgens die resolusie wat ouers by die jaarvergadering goedgekeur het, is die totale skoolgeld vooruitbetaalbaar voor 1 Februarie van elke jaar.  Ons besef egter dat dit ‘n groot eenmalige uitgawe is en daarom vergun ons, soos die meeste skole dan ook, vir ouers die geleentheid om dit maandeliks in gelyke paaiemente te betaal.

 

METODE VAN BETALING

BEDRAG

Skoolgeld 2020

Per maand (oor 10 maande vanaf 31 Jan tot 31 Okt 2020)

R20 500

R2 050

Korting vir eenmalige betaling voor 1 Februarie 2020

R19 700

Korting vir betaling per debietorder (oor 10 maande vanaf 31 Jan tot 31 Okt 2020)

R19 900

Nasorg 2020

Maandeliks (oor 10 maande vanaf 31 Jan tot 31 Okt 2020)

R10 450

R1 045

Skoolgeld kan as volg vereffen word:

Ons wil graag die Debietorderstelsel aanmoedig.  Die voordeel vir die skool is ‘n gesonde maandelikse kontantvloei en tydbesparing t.o.v. invorderings en administrasie.

Indien skoolgeld d.m.v. internetbetaling gedoen word, moet die rekeningnommer (NIE die leerder se naam NIE) as verwysingsnommer gebruik word. 

Bankbesonderhede is as volg:  ABSA Bank Durbanville  |  Rekeningnr.:  1410 670 115  |  Bankkode:  334810

Faks of e-pos die bewys van betaling na faksnommer 021 975 1706 of e-posadres accounts@durbieland.com.

Rekeningnavrae kan gerig word aan mev. Ilze Esterhuizen by die finansiële kantoor tussen 07:30 en 14:30.  Verstrek asseblief u verwysingsnommer, soos op u staat aangedui by alle navrae.

Payment of school fees for 2020

According to the resolution approved by all parents, school fees are payable annually in advance before 1 February.  However, we realize that this is a large once off expense and therefore, most schools allow parents to settle this on a monthly basis.

 

METHOD OF PAYMENT

AMOUNT

School Fees 2020

Payment per month (over a period of 10 months: 31 Jan to 31 Oct 2020)

 

R20 500

R2 050

Discount for a once off payment before 1 February 2020

R19 700

Discount if paid per debit order (over a period of 10 months: 31 Jan to 31 Oct 2020)

R19 900

 Aftercare Fees 2020

Per month (over a period of 10 months: 31 Jan to 31 Oct 2020

R10 450

R1 045

School fees may be paid as follows:

We would like to encourage the use of the Debietorder system.  The school benefits by having a steady monthly cash flow and time is saved with regard to recovering debts.

If you make a direct or a once off internet payment of school fees, the account number (NOT the learner’s name) must be clearly indicated on your statement as the reference number

Our bank details are as follows:  ABSA Bank Durbanville  |  Account No:  1410 670 115  |  Bank code:  334810

Fax or e-mail the slip as proof of payment to fax number 021 975 1706 or e-mail address accounts@durbieland.com.

Account enquiries may be made to Mrs Esterhuizen (financial office) from 07:30 to 14:30.  Kindly have your reference number at hand for any queries.

Durbie-Ads

  DurbieAds Logo

 

Spesiaal vir die Durbie-gemeenskap...

'n advertensieblad gemik op die bevordering van entrepreneurskap.

Specially for our Durbie Community...

an ads paper aimed at promoting entrepreneurship.

Feb 2020

Jun 2020_Web

Die advertensieblad word aan die einde van elke maand versprei.

Advertensies en betalings moet teen die 15de van elke maand aan
accounts@durbieland.com gestuur word.

The ads paper will be distributed at the end of every month.

All adverts and payments must be sent to accounts@durbieland.com

by the 15th of each month.

 Durbie Ads Administration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc.