Akademie

Te midde van 'n bedrywige holistiese spyskaart staan die kurrikulum van Laerskool Durbanville deurentyd sentraal. Die onderrig van die basiese vaardighede, nl. Lees, Skryf en Reken dien as primêre uitgangspunt en verskaf aan ons leerders 'n stewige grondslag vir enige hoërskool. Ons is trots op ons kurrikulum, aangesien dit kindgerig, dinamies en aktueel is.

Deur doeltreffende onderrig maak ons voorsiening vir die kognitiewe (verstand), affektiewe (hart) en psigomotoriese (hand) ontwikkeling van die kind. Om die leerling optimaal te ontwikkel, is ons onderrig dus gemik op die kind in totaliteit en daarom ontsluit ons sekere konsepte, vaardighede en waardes.

Deurlopende evaluering:

Die KABV (Kurrikulum en Assesseringsbeleids-verklaring) vorm 'n integrale deel van onderrig en leer. Die doel hiervan is om die tradisionele produkgeoriënteerde (eksamen-georiënteerde) evaluering te vervang met 'n evaluering wat voorsiening maak vir die ondersteuning van die leerproses deur betekenisvolle, geldige en relevante inligting rakende elke leerling se vordering. Deurlopende evaluering evalueer dus leerprosesse en -produkte. Dit is belangrik dat elke leerder se prestasie met sy eie persoonlike vermoë vergelyk word en nie met die prestasies van ander leerders nie. Verslagdoening rakende elke leerder se ontwikkelingsproses geskied kwartaalliks. Ons is bevoorreg dat die WKOD 'n semi-permanente leerondersteuner aan ons toegeken het. Hierdie kollega onttrek leerders gedurende skool-ure vir konsolidering van basiese wiskunde-, lees- en taalbegrippe en alternatiewe assessering.

Unieke Rekenaarmodel:

Ons rekenaarsentrum, met altesaam 35 rekenaars, word ingespan om ons leerders voor te berei vir 'n toekoms waar rekenaargeletterdheid en kennis van die inligtings- en kommunikasiewêreld absoluut onont-beerlik sal wees. Ons behartig 'n Lokale Area Netwerk met "Maxigate" netwerksagteware. Elke leerder het 'n eie unieke gebruikersnaam en wagwoord om toegang tot persoonlike lêers te verkry, asook 'n persoonlike e-pos adres.

Hier fokus ons op bepaalde temas wat geïntegreer word met die kurrikulum en word saamgestel sodat vaardighede in rekenaargeletterdheid, met die gebruik van toepaslike sagteware-programme aangeleer en ingeoefen kan word. In samewerking met inligtings- en kommunikasievaardighede, navorsing op internet en e-pos, word rekenaaronderrig 'n belewenis en optimaal aangewend tot voordeel van ons leerders. Tesame met die kurrikulumaktiwiteite kry ons leerders ook heelwat oefening in tikvaardigheid met behulp van gepaste sagteware.

Ons is deeglik bewus dat daar geen waterdigte beskerming in die vorm van sagteware teen misbruik van die internet is nie, maar ons gebruik wel 'n sagtewareprogram wat internetgebruik moniteer. Ons glo egter dat daar geen plaasvervanger is vir konstante toesig en monitering wanneer ons leerders die internet gebruik nie.  Leerders met spesiale onderwysbehoeftes:

Laerskool Durbanville poog om in alle spesiale onderwysbehoeftes te voorsien deur dienste aan te bied in die volgende:

 1. Geselskamer (emosionele probleme).

 2. Ekstra Wiskundeklasse (vaslegging van begrippe nog nie onder die knie nie) vir alle leerders wie minder as 'n gespesifiseerde persentasie behaal het.

 3. Leerondersteuning (akademiese probleme).

 4. Verwysing na spesialiste bv. maatskaplike werkers, medici, terapeute en spesiale skole.

 5. Verbetering van alle leerders in die skool se geletterdheid en syferkundigheid d.m.v. Cami lees, wiskunde en perseptuele programme.

 6. Biblioteek (verbetering van lees en naslaandoeleindes).

Xhosa-Onderrig:

Aanbieder: Mev. Lida Keet

Xhosa as derde taal word as addisionele vak een maal per siklus vir die Graad 4-7 leerders aangebied. Klem word gelê op basiese kommunikasievaardighede, maar leerders word skriftelik en mondelings binne klasverband getoets om die taalverwerwing verder vas te lê.

 

Academics 

Amidst the extremely busy holistic menu of Durbanville Primary, the curriculum still forms the core of it all. The primary aim is to teach basic skills, namely reading, writing and numeracy. This builds a strong foundation to prepare learners for high school. We are proud of our curriculum, as it is dynamic, child-centred and current.

Through effective teaching we cater for the cognitive, affective and hand development of the child. To optimally develop our learners, teaching is focused on the holistic development of the child and the unlocking of certain concepts, skills and values.

The Continuous Assessment:

CAPS (Curriculum Assessment Policy Statement) forms an integral part of teaching and learning. The aim of this was to replace the traditional product orientated (exam orientated) assessment with assessments that provide relevant information concerning the learner's progress. Continuous assessment evaluates learning processes and products. It is important that a learner's achievement is only compared with his/her personal ability and not with that of another learner. Reporting back on a learner's progress is done on a termly basis. We are privileged to have a semi-permanent learner support educator allocated to us by the WCED. This colleague assists learners during school hours with basic mathematics, reading, language concepts and alter-native assessments.

Unique Computer Model:

Our computer laboratory is equipped with 35 computers to prepare our learners for a future driven by knowledge in the IT world. We make use of the “Maxigate” Software. Each learner has their own username and password to access personal files as well as their own e-mail address.

We focus on specific themes that are integrated into the curriculum and are compiled so that computer skills can be developed and practised using the appropriate software programmes. With the help of information and communication skills, research on the internet and mailing, computer classes become an experience that is optimally applied to the advantage of the learners. Along with the curriculum activities, typing skills are also regularly practised with the help of the appropriate software.

We are aware of the dangers existing around the safe use of the internet and have therefore set up software to monitor all activity on the internet.

Learners with special educational needs:

Durbanville Primary strives to assist in all special educational needs by providing the following:
 

 1. A chat room (emosional problems)

 2. Extra Maths lessons (fixation of concepts) for all learners below a specified percentage.

 3. Learning support (academic problems).

 4. Referring of learners to numerous specialists e.g. social workers, physicians, therapists and special schools.

 5. Improvement of all learners in the school with regards to numeracy and literacy, using CAMI and other perceptual programmes.

 6. Library for research purposes and additional reading.

Xhosa Teaching:

Presenter: Mrs Lida Keet

Xhosa as a third language is an additional subject, taught once a week from Gr 4-7. The emphasis is on communication skills, but learners are expected to write, read and speak within the class setup.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc.