Geskiedenis van "Ons Eie" | History of "Our Own"

Die geskiedenis van "Ons Eie" dateer uit die vorige eeu toe boere hulle diere by die uitspanplek, Pampoenkraal, laat rus het. Nadat 'n nedersetting hier ontstaan het, is 'n skooltjie in 1851 vir 105 kinders gebou. 

Pampoenkraal het later D'Urban geword en in 1886 is hierdie naam na Durbanville verander om verwarring met sy Natalse eweknie uit te skakel. 

Die kinders van die ou familieplase soos Loevenstein, Welgemoed, Stikland, Oosterzee e.a. het almal in Durbanville skoolgegaan. 

Laerskool Durbanville het in Januarie 1955 tot stand gekom, nadat die Departement van Onderwys goedkeuring verleen het dat die laerskool van die hoërskool geskei mag word. 

Die eerste skoolhoof, mnr. De Wet, het gesorg vir die skoolwapen en die leuse, asook die lirieke van die skoollied. Die toonsetting is deur mnr. Freddie Carle, 'n musiekonderwyser, gedoen. 

In September 1959 is die nuwe skoolgebou luisterryk ingewy. Sedert sy ontstaan is Laerskool Durbanville op die voorpunt van opvoedkundige hervorming en ontwikkeling. Dit is bewerkstellig deur die toedoen van vyf vorige skoolhoofde, by name mnre. De Wet, Dreyer, Van Zyl, Franken en Swart. 

Mnr. Pierre du Toit is sedert April 2020 as skoolhoof aangestel.

Geskiedenis van Ons Eie 

The history of “Our Own” dates back to the previous century when farmers brought their animals to “outspan” at Pampoenkraal. After a settlement developed here, a school for 105 pupils was established in 1851.

Later the name Pampoenkraal was changed to D’Urban and in 1886 the name changed to Durbanville. This ended the confusion between the two D’Urbans, the one in the Cape and the other in Natal.

The children from the old family farms, Loevenstein, Welgemoed, Stikland, Oosterzee and others, all attended school in Durbanville.

Durbanville Primary School was established in 1955 after the Department of Education agreed to allow the Primary School to be separated from the High School.

The first principal, Mr De Wet, was instrumental in designing the school badge, the motto, as well as the lyrics for the school song. The music was composed by a music teacher, Mr Freddie Carle.

The new school building was inaugurated in September 1959. Since its establishment, Durbanville Primary School has played a leading role in educational reform and development. This was achieved under the leadership of five previous headmasters, namely Mr De Wet, Mr Dreyer, Mr Van Zyl, Mr Franken and Mr J.C. Swart.

Mr Pierre du Toit was appointed as headmaster in April 2020.

 

 

Ons Missie | Our Mission

Om aan die hand van die volgende waardes (soos deur die skool en gemeenskap bepaal): omgee, eerlikheid, verantwoordelikheid, respek en selfdissipline, binne 'n klimaat van liefde en geborgenheid, ons leerlinge in hul totaliteit tot gelukkige, volwasse landsburgers te begelei.

UITBOUING VAN MISSIE

Laerskool Durbanville:

 • skep 'n kindervriendelike milieu.

 • ontwikkel die kind in totaliteit.

 • plaas 'n hoë premie op 'n stimulerende en relevante kurrikulum.

 • fokus op die uitbreiding van kennis en vaardighede, asook die vestiging van waardes en houdings.

 • fokus op uitgebreide leierskapontwikkeling.

 • moedig massa-deelname aan.

 • ontgin talente deur professionele en semi-professionele afrigting/onderrig.

 

We endeavour to develop our pupils holistically in a climate of love and belonging, in conjunction with an interactive parent teacher body, through implementation of the following values: caring, honesty, responsibility, respect and self-discipline, to become happy, responsible citizens.

DEFINING OUR MISSION

Durbanville Primary:

 • Creates a child friendly environment.

 • Believes in the holistic development of the child.

 • Places emphasis on a stimulating and relevant curriculum.

 • Focuses on enlarging learners’ knowledge and skills, as well as instilling values and attitudes.

 • Focuses on diversified leadership training.

 • Encourages mass participation.

Jaar in Beeld | Overview of the Year

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc.