Klerewinkel | Clothing Shop

006_SAS_renamed_31930 005_SAS_renamed_8437 004_SAS_renamed_11098 002_SAS_renamed_13982 012_SAS_renamed_28716

 008_SAS_renamed_2982 019_SAS_renamed_3707 021_SAS_renamed_3313 015_SAS_renamed_9922 025_SAS_renamed_26612

 028_SAS_renamed_27273 033_SAS_renamed_28198 034_SAS_renamed_23579 030_SAS_renamed_14793 024_SAS_renamed_26804 031_SAS_renamed_16145 

Pryslys - Maart 2017

Winkelure  | Shop Hours

Maandae en Woensdae | Mondays and Wednesdays:  16:00 - 18:00

Dinsdae en Donderdae | Tuesdays and Thursdays:  12:00 - 15:00

Vrydae | Fridays:  07:30 - 08:30 

Klerewinkelbestuurder:  Retha du Toit - klerebank@durbieland.com  

Admissions and Fees | Toelatings en Fooie

Toelatings / Admissions

As with any other school, admission to Durbanville Primary School is bound to student enrolment and an admission policy. 

Please note that the Durbanville Primary School curriculum is from Grade 4 - 7 only. Applications for Grades 1-3 must please be sent directly to Durbanville Preparatory School | Let asseblief daarop dat Durbanville Laerskool se kurrikulum slegs vanaf Graad 4 - 7 is. Aansoeke vir Graad 1-3 moet asseblief direk aan Durbanville Voorbereiding gestuur word.

Symbol for completing forms

How to apply:

Complete the application form as per prescriptions (hard copy may also be obtained from our admissions officer - 021 976 8115).

Aansoek om Toelating Application for admission

Gedragskode Code of Conduct

Religious and extramural activites

VRYWARINGSVORM_INDEMNITY FORM

Nasorg pamflet

Aansoekvorm Nasorg 2017

The completed forms, together with the supporting documents, must be handed to our receptionist, faxed to 021 975 1706 or e-mailed to enrolments@durbieland.com. If you e-mailed the application and have not received confirmation of RECEIPT within 24 hours, please contact Mrs. Adéle Brummer on 021 976 8115.

The application form is a legally binding contract between the school and parents and must be signed by both biological parents / guardians.

If the selection committee finds the documents to be in order, you will be notified that your application was successful.

Your application MUST be accompanied by the following documents: 

  • Copy of the ID documents or passports of the learner and both parents or guardians.
  • Copy of the learner’s most recent school report.
  • Proof of address (municipal account / lease agreement).
  • Copy of medical aid card (if applicable).
  • Proof of residence and/or study permits (if applicable).
  • Signed code of conduct and indemnity forms.
  • Signed Religious and Extramural activities forms.

An application will not be considered unless these documents are supplied.

Symbol for payment

Skoolfooie / School fees

Betaling van skoolfooie vir 2017

Volgens die resolusie wat ouers by die jaarvergadering goedgekeur het, is die totale skoolgeld vooruitbetaalbaar voor 1 Maart van elke jaar.  Ons besef egter dat dit ‘n groot eenmalige uitgawe is en daarom vergun ons, soos die meeste skole dan ook, vir ouers die geleentheid om dit maandeliks in gelyke paaiemente te betaal.

 

METODE VAN BETALING

BEDRAG

Eenmalig voor 1 Maart 2017

R15 080

Skoolgeld 2017

Per maand (oor 10 maande vanaf 31 Januarie tot 31 Oktober 2017)

R15 780

R1 578

Nasorg 2017

Maandeliks (oor 10 maande vanaf 31 Januarie tot 31 Oktober 2017)

R8 350

R835

Skoolgeld kan as volg vereffen word:

Ons wil graag die debietorderstelsel aanmoedig.  Die voordeel vir die skool is ‘n gesonde maandelikse kontantvloei en tydbesparing t.o.v. invorderings en administrasie.

Indien skoolgeld d.m.v. internetbetaling gedoen word, moet die rekeningnommer (NIE die leerder se naam NIE) as verwysingsnommer gebruik word. 

Bankbesonderhede is as volg:  ABSA Bank Durbanville  |  Rekeningnr.:  1410 670 115  |  Bankkode:  334810

Faks of e-pos die bewys van betaling na faksnommer 021 975 1706 of e-posadres accounts@durbieland.com.

Rekeningnavrae kan gerig word aan mev. Ilze Esterhuizen by die finansiële kantoor tussen 07:30 en 14:30.  Verstrek asseblief u verwysingsnommer, soos op u staat aangedui by alle navrae.

Payment of school fees for 2017

According to the resolution approved by all parents, school fees are payable annually in advance before 1 March.  However, we realize that this is a large once off expense and therefore, most schools allow parents to settle this on a monthly basis.

 

METHOD OF PAYMENT

AMOUNT

Once off payment before 1 March 2017

R15 080

School Fees 2017

Per month (over a preiod of 10 months: 31 January to 31 October 2017)

R15 780

R1 578

 Aftercare Fees 2017

Per month (over a period of 10 months: 31 January to 31 October 2017

R8350

R835

School fees may be paid as follows:

We would like to encourage the use of the debit order system.  The school benefits by having a steady monthly cash flow and time is saved with regard to recovering debts.

If you make a direct or a once off internet payment of school fees, the account number (NOT the learner’s name) must be clearly indicated on your statement as the reference number

Our bank details are as follows:  ABSA Bank Durbanville  |  Account No:  1410 670 115  |  Bank code:  334810

Fax or e-mail the slip as proof of payment to fax number 021 975 1706 or e-mail address accounts@durbieland.com.

Account enquiries may be made to Mrs Esterhuizen (financial office) from 07:30 to 14:30.  Kindly have your reference number at hand for any queries.

DurbieAds

DurbieAds Logo

Indien u daarin belangstel om in die Durbie Ads te adverteer, kliek asseblief die skakel hieronder vir meer inligting sowel as die besprekingsvorm.

If you are interested in advertising in our Durbie Ads, please click the link below for more information as well as the booking form.

Mar 2017

Feb 2017

Jan 2017

Aansoek om advertensie te plaas | Application to place advert

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae ullamcorper ex, et maximus nunc.